Súčasnosť a história

Poslaním Tanečného súboru Csallóközi je skúmať a prezentovať hodnoty spočívajúce v tradičnej tanečno-hudobnej kultúre Karpatskej kotliny - predovšetkým maďarskej, a tak prispieť k zachovaniu a k tvorivému rozvoju kultúrneho a duchovného dedičstva. 

 

Tri hlavné oblasti činnosti Tanečného súboru Csallóközi tvoria umelecké, výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity od roku 2014 pre všetky vekové kategórie - od škôlkárov až po seniorov: komunita súboru má v súčasnosti cca. 140 detí nepriamo a pod jeho záštitou tancujú stovky detí a dospelí. Svojou medzigeneračnou aktivitou patrí k obľúbeným javiskovým účastníkom, ako aj k aktívnym organizátorom komunitného života. 

 

Naša aktivita zahŕňa systematickú a pravidelnú umelecko-výchovnú prácu vo forme pravidelných nácvykov a sústredení, ako aj tvorbu a realizáciu vzdelávacích projektov. Každoročne organizujeme sériu tanečných domov pre deti a dospelých, ako aj letný tábor pre deti a mládež. Scénické spracovávanie a predvedenie ľudového tanca sa uskutočňuje vo forme tanečných diel a celovečerných programov.

 

Súbor bol založený v roku 1954 v Podunajských Biskupiciach, za pomoci Rudolfa Horvátha s názvom Žitnoostrovský ľudový umelecký súbor Csallóközi. Neskôr bola skupina presunutá do Šamorína, potom do Dunajskej Stredy. Bývalí vedúci súboru boli János Quittner, Ferenc Dudek a Ferenc Brandl. Od roku 2014 súbor vedie Oláh Attila a od roku 2015 spolu s lektorkou tanca Renátou Fecske vedie aj novovzniknuté detské skupiny. O hodnotách a úspechoch práce v minulých rokoch svedčí stále sa rozširujúci umelecký kolektív, opakované pozvania na vystúpenie, ako aj kvalifikácie a ocenenia. 

Tanečný súbor

Tanečný súbor Csallóközi

Tanečný súbor Csallóközi nás približuje k bohatej a pestrej tradičnej tanečno-hudobnej kultúre Karpatskej kotliny ako aj k špeciálnej forme budovania komunity, na druhej strane aj k javiskovému žánru. Súbor sa snaží sprostredkovať jedinečný zážitok pre publikum. Dôležitá je úcta k tradíciám, pri autentickej prezentácii však pripisuje významnú úlohu spoločnej tvorivej sily.

Detské a mládežnícke zložky

Detská tanečná dielňa zahŕňa 4 vekové skupiny: NyusziHopp (deti v predškolskom veku 3 až 6 rokov), Pici Csallóközi (deti 6 až 8 rokov), Apró Csallóközi (mládež). Kis Csallóközi (ifjúsági csoport).

Pri systematickej, kontinuálnej práci s deťmi a mládežou sa zameriavame na tvorivo-pedagogické aktivity. Prostredníctvom aktivít pod vedením tanečných pedagógov sa vytvára priestor pre rozvoj psychomotorických schopností, percepčnej pohotovosti, vizuálnej inteligencie, kinestetickej predstavivosti, umelecko-tvorivej schopnosti, ako aj sociálnych zručností dieťaťa.

Nepriamo sa rozvíja schopnosť vnímať svet okolo, komunikovať, byť otvorený, empatický a tolerantný. Kontinuálne a hravým spôsobom rozvíjame tanečno-pohybové, hudobné a sociálne zručnosti detí a mládeže. Priestor, ktorý poskytuje práca s mladou generáciou, nie je však len o záujme o rozvoj poznatkov, schopností a zručností, ale chceme podporiť v tradičnom umení oblasť neformálneho vzdelávania ako pridanú hodnotu pre jednotlivca ako aj pre celú komunitu.

Vedúci a spolupracovníci

Vedúci

Oláh Attila “Nyuszi”

vedúci súboru, tanečník, choreograf, pedagóg tanca a spevák

 

Kariéru začal ako tanečník v Csallóközi, neskôr v tanečnom súboru Szőttes v Bratislave. Po týchto skúsenostiach pôsobil 14 rokov ako profesionálny tanečník v Tanečnom divadle Ifjú Szivek, kde určitý čas pôsobil aj ako vedúci tanečnej zložky. Ako spevák je stálym členom hudobnej skupiny RÉV, spolupracoval s mnohými ďalšími hudobnými skupinami.

Ocenenia
Renáta Fecske

vedúca detských tanečných skupín, učiteľka tanca,  choreografka a kostymérka

Svoju tanečnú kariéru začala v FS Bódva v Moldave nad Bodvou, neskoršie v FS Ilosvai vo Veľkej Ide. Po absolvovaní kurzu vedenia tanečných nácvykoch v Košiciach viedla detskú tanečnú skupinu Kis Ilosvai vo Veľkej Ide, a detský súbor Kökörcsin v Turne nad Bodvou. Od roku 2005 do 2011 ako profesionálna tanečníčka pôsobila v Tanečnom divadle Ifjú Szivek v Bratislave, viedla Detský tanečný súbor Apró Szőttes. V rokoch 2007–2011 učila etnografiu a folklorisztiku v etnografickej triede Gymnázia s vyuč. jaz. maďarským v Bratislave, súbežne viedla technickú prípravu mládežníckej zložky Tanečného divadla Ifjú Szivek. Od roku 2014 pracuje ako vedúca, učiteľka tanca, choreograf a kostymérka vo všetkých zložkách Detského tanečného súboru Csallóközi v Dunajskej Strede.

Spolupracovníci

Anita Kovácsová

(2014–2018) vedúca ženskej tanečnej zložky, choreografka

Nóra Écsiová

(2018–2019) vedúca ženskej tanečnej zložky

Zsuzsa Keszegh

garderobierka

Németh Ildikó

tanečný pedagóg a choreograf

Hortenzia Lőrincz

tanečný pedagóg a choreograf

Myrtil Nagy

tanečný pedagóg a choreograf

Imre Madocsai

tanečný pedagóg a choreograf

Szilárd Szabó

tanečný pedagóg a choreograf

Anikó Lépes

tanečná pedagogička a umelecká spolupracovníčka

István Süke

tanečník, technický spolupracovník

Hudobná skupina Pósfa

stály hudobný sprievod

Ocenenia

Celoslovenská prehliadka maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov (2016):

 

Celoslovenská prehliadka maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov (2018):

 

Celoslovenská prehliadka maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov (2019):

 

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Eniki-beniki v Senici (2019)

 

Žitnoostrovské... Kultúrne občianske združenie

Poslaním a zámerom Kultúrneho občianskeho združenia Csallóközi je zachovanie a rozvíjanie kultúrnych hodnôt Maďarov na Slovensku s cieľom posilňovať ich národnú identitu prostredníctvom zachovania, šírenia, sprístupnenia a prezentácie ľudového umenia, predovšetkým ľudových tanečných tradícií. Toto napĺňame prostredníctvom umeleckých, výchovno-vzdelávacích, a osvetových aktivít pre všetky vekové kategórie.

 

Célja a néptánc közösségépítő, nemzeti összetartó és képességfejlesztő szerepének erősítése a nyugat-szlovákiai falusi és városi környezetben. A Társulás a Csallóközi Táncegyüttes szakmai tevékenységi köreinek, eszközellátásának és kapcsolati hálózatának bővítését, valamint szervezeti működésének fejlesztését is biztosítja.

 

A szakmai programok megvalósulása, a humán és infrastrukturális erőforrások biztosítása lehetővé teszi a célzottan a fiatalabb generációval a néptánc és a kapcsolódó művészeti ágak jegyében zajló folyamatos és szisztematikus értékközvetítő, nevelői és alkotói munka megvalósulását.

Sponzori

Tanečný súbor Csallóközi funguje ako nezisková organizácia, jej existencia je bez sponzorov nemysliteľná. Chceli by sme poďakovať všetkým inštitúciám, organizáciám, jednotlivcom a miestnym samosprávam, ktoré nám pomáhajú s finančnou a ľudskou podporou.

Naši hlavní sponzori:

 

Ďakujeme za fotky:

István Ugróczky (Klikkout, Csallóköz)
Máté Bíró (wemade, s.r.o.)
Attila Nagy (Dunaszerdahelyi)

Tibor Somogyi (Új Szó)